Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Klik her for at hente salgs- og leveringsbetingelserne som pdf.

1.
Indledning:

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alt salg fra Kirk Plast A/S i det omfang de ikke skriftligt er fraveget mellem parterne.
Ovennævnte betingelser er gældende uanset de indkøbsbetingelser, som måtte gælde for kunden med mindre andre betingelser skriftligt er godkendt af Kirk Plast A/S.

2.
Aftalegrundlag:

I tilfælde af tvivl om fortolkningen af parternes aftale, skal skriftlig ordrebekræftelse eller i mangel heraf, tilbud fra Kirk Plast A/S anses for at være det mellem parterne gældende. Ændring af aftalegrundlag kan kun ske ved skriftlig aftale med Kirk Plast A/S.

3.
Pris:

Alle priser er, hvis ikke andet er anført, i danske kroner, eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, arbejdsløn, udefrakommende stigninger i fremstillingsomkostninger m.v. vedrørende den aftalte leverance.

4.
Betaling:

Betaling skal ske senest den dato faktura angiver som sidste rettidige betalingsdag. Er dato for betaling ikke angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Hvis levering udskydes pga. købers forhold (fordringshavermora) er køber, medmindre sælger skriftligt meddeler køber andet, forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes renter af den til enhver tid værende restgæld (inkl. renter) fra forfaldsdag med den officielt fastsatte diskonto plus 5% pr. påbegyndt måned, dog minimum med den på faktura anførte procentsats. For mindre leverancer beregner Kirk Plast A/S et ekspeditionsgebyr. Paller faktureres køber særskilt. Ved alle forsendelser, hvor der bruges kasser, pap og lign. tillægges et emballage- og miljøbidrag. Emballage og paller tages ikke retur.

5.
Ejendomsforbehold:

Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger.

6.
Levering:

Levering sker ab fabrik fra sælgers adresse for købers regning og risiko, jfr. Incoterms regler. Medmindre køber skriftligt har anmodet herom, tegner sælger ikke særskilt transportforsikring eller anden forsikring på varen. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Standard lagervarer sendes normalt samme dag eller dagen efter. Mellemsalg forbeholdt. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 8 udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 4 måneder. Nærværende bestemmelser finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

7.
Dokumentation:

Kirk Plast A/S´ dokumentation på de leverede varer skal i øvrigt anses for at være tilstrækkelig overfor køber, således at køber ikke kan gøre mangelindsigelser gældende som følge af manglende eller utilstrækkelig dokumentation.

8.
Reklamationer, ansvar for manglende erstatning:

Det påhviler køber at undersøge varerne ved modtagelsen, og reklamationer over mangler, som derved konstateres, skal ske straks og senest 2 dage efter varens modtagelse overfor sælger. Ved mangelfuld levering har sælger ret til fragtfrit at omlevere erstatningsdele uden beregning. Omkostninger forbundet med afmontering af mangelfulde dele er sælger uvedkommende. Sælger er ej heller ansvarlig for tab ved forsinkelse, dagbøder, driftstab eller andre indirekte tab som følge af mangelfuld levering. Sælgers ansvar for mangler ved det leverede er ikke videre end købelovens § 54 stk. 1 foreskriver. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangelfuld leverance ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod køber eller efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet kan gøres direkte gældende mod Kirk Plast A/S. Også i sådanne tilfælde kan Kirk Plast A/S dog kun gøres ansvarlige for mangler i det omfang, vore egne leverancer var mangelfulde ved leveringen, og kun i det omfang det følger af vort kontraktforhold med køber (jf. ovenstående afsnit 2), dog kun i det omfang den regressøgende ikke har fortabt sin ret overfor mellemliggende forhandlerled. Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, dagbøder eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Vi anerkender dog i alle tilfælde, at vi kan sagsøges sammen med køber eller efterfølgende købere i anledning af vort indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten. Se pkt. 11. Returnering af varen kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og skal ske senest 1 måned efter indgåelse af returneringsaftale, da denne ellers bortfalder. Specielt bearbejdede varer og emner produceret på fixmål tages ikke retur.

9.
Force Majeure:

Force majeure, strejke eller lockout i ind- eller udland, ildsvåde, større maskinskade, manglende drivkraft, krig eller krigslignende tilstand i ind- eller udland, udeblivelse eller forsinkelse af tilførsler af råstoffer eller halvfabrikata eller andre tilsvarende leveringsvanskeligheder berettiger os til efter vort skøn, enten helt eller delvist, at annullere ordren eller udskyde leveringen. Dertil kan ikke rejses krav på grund af en eventuel overskridelse af leveringsfristen uanset årsagen hertil. Skulle kroneværdien ændres eller skulle en begivenhed som ovennævnte blot virke, at opfyldelsen af vore leveringsforpligtigelser for os fordyres, er vi dog forpligtede til at gennemføre disse, såfremt køber holder os skadesløs ved betaling af den af os beregnede merpris. I modsat fald er sælger ikke forpligtet at levere og kan kræve sine positive omkostninger i forbindelse med ordren dækket hos køber mod dokumentation herfor.

10.
Produktansvar:

Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret for. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de 3 forudgående stykker. Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

11.
Annullering:

Ordren, der helt eller delvist er tilvirket efter købers anvisning, kan ikke annulleres.

12.
Lovvalg og værneting:

Enhver tvist, som udspringer af aftale om salg af varer fra Kirk Plast A/S, behandles efter dansk ret. Det Danske Voldgiftsinstitut i henhold til lov nr. 533 af 24. juni 2005 anvendes. Selve voldgiftsforhandlingen skal finde sted i Holstebro.

13.
Ekstraordinære betingelser:

Effektueringen af denne ordre er – helt eller delvist – afhængig af, at de nødvendige råmaterialer står til vor rådighed.